Κυριακή 8 Μαΐου 2011

Έτσι τσακίσαμε τον φασισμό!

 
στο κόκκινο λάβαρο πάντα πιστοί
στη σάλπιγγα πλάι που μας προσκαλεί

Если завтра война (1938)


 
English:
If tomorrow war comes, if the enemy attacks
If dark forces comes up,
All the Soviet people, like one man
Shall rise for the free Motherland.

Refrain:
On land, in the sky, on the sea
Our song is powerful and severe:
In case (if) war comes tomorrow,
In case (if) we start campaigning tomorrow,
 Be prepared for the campaign today!

If tomorrow war comes, the country will be in turmoil
From Kronstadt as far as Vladivostok
The country will be in turmoil, the great and mighty country
And we shall cruelly thrash the enemy.

Refrain
The plane will fight, the machine gun will fire,
 The mighty tanks will roar,
And the warships will sail and the infantry will go forth,
And the armored vehicles will be on the move.
           
Refrain
We do not want war, but we will protect ourselves
We are rightfully strengthening our defenses
And we shall destroy the enemy on their own land
With little casualties with a mighty blow!

Refrain

People, arise, be prepared for the campaign!
Drummers beat louder!
Musicians, forward! Singers, forward!
Let our victory song break forth out loud!

Refrain

There is no such strength in the whole world
Able to crush our country,
Dear Stalin stands by our side
And Voroshilov leads us to victory with an iron hand.

Russian:
Если завтра война, если враг нападет,
Если темная сила нагрянет,
Как один человек, весь советский народ
За свободную Родину встанет.

Припев:
На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход,
Будь сегодня к походу готов!

Если завтра война, всколыхнется страна
От Кронштадта до Владивостовка.
Всколыхнется страна, и сумеет она,
Чтобы враг поплатился жестоко.

/ Вариант:
Всколыхнется страна, велика и сильна,
И врага разобьем мы жестоко. /

Припев.

Полетит самолет, застрочит пулемет,
Загрохочут железные танки,
И линкоры пойдут, и пехота пойдет,
И помчатся лихие тачанки.

/Вариант:
Загрохочут могучие танки. /

Припев.

Мы войны не хотим, но себя защитим,
Оборону крепим мы недаром,
И на вражьей земле мы врага разгромим
Малой кровью, могучим ударом!

Припев.

В целом мире нигде нету силы такой,
Чтобы нашу страну сокрушила, —
С нами Сталин родной, и железной рукой
Нас к победе ведет Ворошилов!

/ Вариант:
И всегда, и везде с нами Сталин родной,
С нами маршал идет Ворошилов! /

/ Вариант:
С нами Сталин родной, Тимошенко-герой,
Нас к победе ведет Ворошилов! /

Припев.

Подымайся, народ, собирайся в поход,
Барабаны, сильней барабаньте!
Музыканты, вперед, запевалы, вперед,
Нашу песню победную гряньте!

Припев:
На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход,
Будь сегодня к походу готов!

/ Вариант припева из к/ф.:
На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Мы не дрогнем в бою
За отчизну свою
И жестоко отплатим врагу! /

Вариант военного времени:

"Если завтра война" — так мы пели вчера,
А сегодня война наступила,
И когда подошла боевая пора,
Запеваем мы с новою силой:

Припев:
На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Подымайся, народ,
Собирайся в поход,
Разгромим обнаглевших врагов!

Наступила война, всколыхнулась страна
От Кронштадта до Владивостока,
Всколыхнулась страна, велика и сильна,
И врага разобьем мы жестоко.

Припев.

Полетел самолет, застрочил пулемет,
Загремели могучие танки,
И пехота пошла в свой победный поход,
И помчались лихие тачанки.

Припев.

От фашистской орды мы себя защитим,
Мы готовились к бою недаром,
И на вражьей земле мы врага разгромим
Беспощадным, могучим ударом!

Припев.

Подымайся, народ, собирайся в поход,
Барабаны, сильней барабаньте!
Музыканты, вперед! Запевалы, вперед!
Нашу песню победную гряньте!

Припев.

В целом мире нигде нету силы такой,
Чтобы нашу страну сокрушила, -
С нами Сталин родной, Тимошенко-герой,
С нами друг боевой - Ворошилов!

Припев.

Священная война (1941)English:
The huge country is rising         
Is rising for the deathly battle
Against the dark fascist force
Against their cursed hordes

Refrain:
Let our noble wrath      
Seethe like waves
The national war is going
The Sacred War

Will resist the oppressors
Of right notions (ideas)
Rapists, bandits
People's tormentors

Refrain:
Let our noble wrath
Seethe like waves
The national war is going
The Sacred War

Don't their black wings dare
Fly over our Motherland           
Don't the enemy dare tread
Our immense fields

Refrain:
Let our noble wrath
Seethe like waves
The national war is going
The Sacred War

           
Let us put a bullet into the brow
Of the rotten fascist vermin
Let us make a strong coffin
For such breed

Refrain:
Let our noble wrath
Seethe like waves
The national war is going
The Sacred War

Russian:

Вставай, страна огромная,
 Вставай на смертный бой
 С фашистской силой тёмною,
 С проклятою ордой.

 Пусть ярость благородная
 Вскипает, как волна, –
 Идёт война народная,
 Священная война!

 Дадим отпор душителям
 Всех пламенных идей,
 Насильникам, грабителям,
 Мучителям людей!

 Пусть ярость благородная
 Вскипает, как волна, –
 Идёт война народная,
 Священная война!

 Не смеют крылья чёрные
 Над Родиной летать,
 Поля её просторные
 Не смеет враг топтать!

 Пусть ярость благородная
 Вскипает, как волна, –
 Идёт война народная,
 Священная война!

 Гнилой фашистской нечисти
 Загоним пулю в лоб,
 Отрёбью человечества
 Сколотим крепкий гроб!

 Пусть ярость благородная
 Вскипает, как волна, –
 Идёт война народная,
 Священная война!

Марш защитников Москвы (1941)


English:
To the attack in steel armed ranks
We are going with a firm pace
The capital city behind us,
The aim's been established for base

Refrain: We shall never recoil in this great holy war
Moscow, our dear birthplace.
By the strong iron fist, by the bulwark defence
We will shoot and destroy any foe

Our leaders are marching at frontline
The earth shakes beneath our foots,
We've left our house beloved
And the Kremlin's beautifull stars.

We shall never recoil in the great holy war
Moscow, our dear birthplace.
By the strong iron fist, by the bulwark defence
We will shoot and destroy any foe

It's impossible to crush our forces
Our fire is hellish enough
We've dug a deep grave for the Teutons
In the misty Moscow suburbs

We shall never recoil in the great holy war
Moscow, our dear birthplace.
By the strong iron fist, by the bulwark defence
We will shoot and destroy any foe

Russian:

В атаку стальными рядами
Мы поступью твердой идем.
Родная столица за нами,
За нами - родимый наш дом.

Припев:

Мы не дрогнем в бою за столицу свою,
Нам родная Москва дорога.
Нерушимой стеной, обороной стальной
Разгромим, уничтожим врага!

На марше равняются взводы
Гудит под ногами земля,
За нами - родные заводы
И красные звезды Кремля.

Припев.

Для счастья своими руками
Мы строили город родной.
За каждый расколотый камень
Отплатим мы страшной ценой.

Припев.

Не смять богатырскую силу,
Могуч наш отпор огневой.
Загоним фашистов в могилу
В туманных полях под Москвой.

Припев:

Мы не дрогнем в бою за столицу свою,
Нам родная Москва дорога.
Нерушимой стеной, обороной стальной
Разгромим, уничтожим врага!


КАТЮША (1938)English:
Apples and pears were blossoming
Mist on the river floating
On the bank Katyusha stepped out
On the high steep bank.

Stepped out, started a song
About one grey steppe eagle
About her loved one
Whose letters she cherished.

Oh song, maiden's song
Fly towards the clear sun
And to the warrior on a far away border
Bring Katyusha's greeting.

May he remember this simple maiden
and hear her signing
may he save our motherland
and love, Katyusha will save

Russian:
Расцветали яблони и груши,
 Поплыли туманы над рекой;
 Выходила на берег Катюша,
 На высокий берег, на крутой.

 Выходила, песню заводила
 Про степного, сизого орла,
 Про того, которого любила,
 Про того, чьи письма берегла.

 Ой, ты песня, песенка девичья,
 Ты лети за ясным солнцем вслед,
 И бойцу на дальнем пограничье
 От Катюши передай привет.

 Пусть он вспомнит девушку простую,
 Пусть услышит, как она поёт,
 Пусть он землю бережёт родную,
 А любовь Катюша сбережёт.

 Расцветали яблони и груши,
 Поплыли туманы над рекой;
 Выходила на берег Катюша,
 На высокий берег, на крутой.

Эх, дороги (1945)Russian:
Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Знать не можешь
Доли своей,
Может, крылья сложишь
Посреди степей.
Вьётся пыль под сапогами -
степями,
полями,
А кругом бушует пламя
Да пули свистят.

Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Выстрел грянет,
Ворон кружит...
Твой дружок в бурьяне
Неживой лежит.
А дорога дальше мчится,
пылиться,
клубиться,
А кругом земля дымиться -
Чужая земля.

Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Край сосновый,
Солнце встаёт.
У крыльца родного
Мать сыночка ждёт.
И бескрайними путями -
степями,
полями,
Всё глядят вослед за нами
Родные глаза.

Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Снег ли, ветер
Вспомним, друзья...
Нам дороги эти
Позабыть нельзя.


Το τάγμα που τραγουδάει!

Όμορφα τραγούδια της ορχήστρας του Κόκκινου στρατού:

O Field My Field, Song Of The PlainsKalinkaPartisan's SongSmugliankaAlong Тhe Peterskaya Road
The Russian RevolutionRussian Red Army Choir - Let's Go!
Red army choir - Soviet army song
1 σχόλιο:

  1. Ζήτω ο Κόκκινος στρατός
    Ζήτω ο αγώνας του σοβιετικού λαού
    Αθάνατοι οι ήρωες του αγώνα ενάντια στον φασισμό!

    ΑπάντησηΔιαγραφή